Privacy statement

Wat is onze identiteit?
PMO B.V. treedt op als bewerker van persoonsgegevens in opdracht van de verantwoordelijke opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld een werkgever of verzekeringsmaatschappij. Aansprakelijkheid rust op de verantwoordelijke partij. Voor meer informatie verwijzen wij dan ook naar het privacy statement op de website van de opdrachtgever.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?

Het doel van de verwerking van persoonsgegevens is afhankelijk van de opdrachtgever (verantwoordelijke). Er is altijd sprake van een (bewerkers)overeenkomst waarbij toestemming van de betrokkene blijkt voor de verwerking van de (bijzondere) persoonsgegevens. Tot bijzondere persoonsgegevens worden onder andere gegevens inzake de gezondheid gerekend.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?

Gedragscode

De persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. PMO B.V. conformeert zich aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze Gedragscode is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), speciaal voor de financiële sector. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd. Wat we met de persoonsgegevens doen, is aan het AP gemeld door diegene die het doel en de middelen van de verwerking vaststelt (de verantwoordelijke). Deze melding kan bekeken worden in het Meldingenregister op de website van het AP: https://www.autoriteitpersoons.

De AP is de onafhankelijke toezichthouder in Nederland die de bescherming van persoonsgegevens bevordert en bewaakt. De taken en bevoegdheden van de AP staan in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

De AP houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Andere belangrijke taken van de AP zijn onder meer adviseren over nieuwe regelgeving en voorlichting geven over de privacywetgeving.

Ontvangers

Tot degenen die uw persoonsgegevens onder ogen krijgen behoren de verantwoordelijke en de subbewerkers, zoals keuringsartsen. Allen hebben toegang tot de persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor het doel van verwerking. PMO B.V. neemt de overeenkomst met de opdrachtgever altijd over voor bewerkers van PMO B.V. (subbewerkers van de verantwoordelijke). Alle medewerkers en bewerkers van PMO B.V. hebben een geheimhoudingsplicht.

Beveiliging

Ter voorkoming van ongeautoriseerde toegang tot de door PMO B.V. beheerde persoonsgegevens zijn verschillende maatregelen genomen, zowel in en om het pand als binnen de netwerkomgeving. Eventuele beveiligingslekken moeten en zullen onmiddellijk aan de verantwoordelijke worden gemeld.

Wat zijn uw rechten?

Wilt u zien welke bijzondere persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn? Dan kunt u gebruikmaken van uw ‘Recht van inzage’. Stuurt u dan uw verzoek per post of per mail.

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u PMO B.V. of de verantwoordelijke per post of per mail vragen om deze gegevens aan te passen. Dit noemen we het ‘Recht van correctie’. Indien nooit of niet langer toestemming gegeven is voor het doel waartoe de persoonsgegevens verwerkt worden, kan de verantwoordelijke verzocht worden de persoonsgegevens te verwijderen.

Voor vragen en klachten met betrekking tot inhoudelijke behandeling van uw persoonsgegevens verwijzen wij u naar de verantwoordelijke opdrachtgever en het privacy statement op hun website.


Wijzigingen Privacy Statement

PMO B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Bij vragen kunt u contact opnemen met ons via info@pmonederland.com of 0251-714 614.