Algemene voorwaarden webshop

Algemene Voorwaarden PMO B.V.

Besloten Vennootschap PMO (hierna: PMO) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34168889 en is gevestigd aan De Trompet 1900 B (1967 DB) te Heemskerk.

Artikel 1 - Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

2. Aanbieder: het Bedrijf dat diensten aan Gebruikers aanbiedt via de Website.

3. Consument: de natuurlijk persoon die niet handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Aanbod: het aanbod van een Aanbieder aan een Gebruiker.

5. Diensten: het ter beschikking stellen van de Website www.pmonederland.nl aan Gebruikers en het

faciliteren van de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruiker en Aanbieder.

6. Gebruiker: Consument die gebruik maakt van de Website.

7. PMO: de dienstverlener die het gebruik van de Website ter beschikking stelt aan een Gebruiker en een Aanbieder.

8. Voucher: de door PMO, namens Aanbieder, digitaal aangeboden tegoedbon met verwijsbrief voor een Bloedafname met daarop vermeld de naam van Gebruiker en de geldigheid.

9. Website: de Website van PMO waarmee Gebruiker gebruik kan maken van de aangeboden Vouchers van Aanbieder(s) met betrekking tot producten en/of diensten van Aanbieder.

10. Partner: De priklocaties die aangesloten zijn bij PMO.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen PMO en Gebruiker en op het gebruik van de Website door elke Gebruiker.

2. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.

3. PMO gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Gebruiker. Verwerking van persoonsgegevens zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van de uitvoering van de Diensten van PMO. PMO zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken en nimmer langer bewaren dan noodzakelijk. Meer informatie is te vinden in de privacy statement van PMO.

4. De Website van PMO is in beginsel niet toegankelijk voor minderjarigen, tenzij de minderjarige (van 16 jaar of ouder) kan aantonen dat zij schriftelijke toestemming heeft van een ouder en/of wettelijke verzorger waaruit blijkt dat de minderjarige de betreffende handeling zelfstandig mag uitvoeren, tenzij de betreffende handeling gebruikelijk is om in het maatschappelijk verkeer zonder schriftelijke toestemming te verrichten.

5. Door het bestellen van een Voucher gaat Gebruiker direct een overeenkomst aan met de Aanbieder voor de uitvoering van het Aanbod zoals door Gebruiker gekozen. Tenzij anders overeengekomen met de betreffende Aanbieder is Gebruiker gebonden aan de Voucher, en heeft Gebruiker geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden.

6. Als aanbieder van de Website, is PMO geen contractspartij bij de overeenkomst die tot stand kan komen tussen Gebruiker en Aanbieder.

Artikel 3 - Aanbod

1. Het Aanbod van de Aanbieder(s) wordt door PMO gepubliceerd op de Website, op basis van de door de Aanbieder aangeleverde informatie. PMO is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van het Aanbod en/of informatie over de Aanbieder op de Website.

2. Gebruiker is op de hoogte van de inhoud van het Aanbod alsmede zijn rechten en plichten verbonden aan het aanvaarden van het Aanbod door de Voucher van Aanbieder af te nemen.

3. Alle aanbiedingen die worden geplaatst op de Website zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van beschikbaarheid.

4. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld. De Aanbieders kunnen de duur van de aanbieding verlengen dan wel verkorten zonder dat hiervoor een aankondiging is vereist.

Artikel 4 - Gebruik van de Website

1. Het is Gebruiker verboden om de (inhoud) van de Website te kopiëren en/of op andere wijze te reproduceren, te openbaren of wijzigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PMO.

2. Het is Gebruiker uitdrukkelijk verboden om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van PMO, alsmede op de goede naam van PMO. Alle intellectuele eigendomsrechten en auteursrechten van de Website, waaronder de grafische ontwerpen, ideeën en dergelijke met betrekking tot de Website berusten uitsluitend bij PMO en worden uitdrukkelijk niet overgedragen aan Gebruiker.

3. Gebruiker draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PMO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Gebruiker redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de toegang en/of het gebruik van de Website.

4. PMO is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die is ontstaan doordat PMO is uitgegaan van door de Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor PMO bekend was.

5. Gebruiker is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor alle gegevens en informatie die hij op de Website of in zijn account plaatst. Indien Gebruiker vermoedt dat de door hem verstrekte gegevens onjuist of onvolledig zijn, zal Gebruiker PMO onverwijld informeren en alsnog de juiste informatie verstrekken. Gebruiker dient zelf zijn gegevens up-to-date te houden en kan daartoe zijn gegevens in zijn eigen account aanpassen.

6. PMO is gerechtigd om (delen van de) Website te wijzigen, alsmede haar Diensten. Gebruiker zal van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gebracht worden.

7. Gebruiker is verplicht om alle technische beveiligingen en overige voorzieningen van de Website van PMO, alsmede de daarop rustende intellectuele eigendomsrechten te respecteren.

8. Gebruiker heeft een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het gebruik van de Website. Gebruiker is te allen tijde verplicht zich aan de hiernavolgende regels te houden gedurende het gebruik van de Website.

Gebruiker dient zich te onthouden van:

 1. Het publiceren en verspreiden van gegevens via de Website van PMO, in strijd met de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, haatzaaiend is, en informatie die kinder- of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op Websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige inhoud die het internet- of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.
 2. Het opstarten en/of downloaden, al dan niet via de Website zelf, van processen of programma's waarvan Gebruiker weet, behoort te weten of redelijkerwijs kan vermoeden dat dit PMO of derden hindert of schade toebrengt.

9. PMO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van gebruik van de Website in strijd met voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de Website is bedoeld.

Artikel 5 - Notice and Takedown

1. Ingeval van (mogelijke) strafbare handelingen is PMO gerechtigd hiervan aangifte te doen en de door Gebruiker verstrekte gegevens aan de bevoegde instanties te overhandigen, alsmede alle handelingen te verrichten die van haar gevraagd worden in het kader van het onderzoek. PMO komt het recht toe Gebruiker de toegang tot de Website te ontzeggen en/of het gebruik van de Website te beëindigen.

2. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten komt voor rekening en risico van Gebruiker.

3. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van het (mobiele) apparaat waarop hij de Website gebruikt, alsmede voor het beveiligen en geheimhouden van zijn/haar eigen inloggegevens.

4. Indien en voor zover er sprake is van een inbreuk op rechten van PMO of derden en/of onrechtmatig handelen door Gebruiker, is PMO tevens gerechtigd om het account van Gebruiker te verwijderen of op andere wijze beperkingen te stellen aan het gebruik van het account van Gebruiker. PMO zal eventuele inbreukmakende/schadelijke informatie per direct te verwijderen. In geen geval is PMO aansprakelijk voor de geleden schade van Gebruiker, van welke aard dan ook ten gevolge van het handelen van Gebruiker.

5. Elke Gebruiker kan aanwijzingen en/of klachten melden bij PMO over een inbreukmakend Aanbod, of klachten over andere Gebruikers. Een melding kan gedaan worden via de supportpagina van PMO.

6. Indien PMO constateert dat Gebruiker misbruik maakt van zijn account, in de breedste zin van het woord, zal PMO het account van Gebruiker verwijderen en/of blokkeren.

Artikel 6 - Beschikbaarheid Website

1. PMO staat er niet voor in dat de Diensten altijd zullen voldoen aan de vooraf gewekte verwachtingen. PMO spant zich in om (de toegang tot) de Website voor zover mogelijk, ononderbroken aan te bieden aan Gebruiker, doch staat niet in voor de te allen tijde volledige beschikbaarheid van de Website. PMO is gerechtigd indien en voor zover er naar haar oordeel gevaar bestaat voor het foutloos functioneren van de Website, het gebruik van de Website op te schorten. PMO is voorts gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs noodzakelijk acht om een doeltreffend functioneren van de Website te kunnen waarborgen.

2. PMO biedt enkel en alleen het gebruik van de Website aan. PMO is op geen enkele wijze betrokken bij de totstandkoming van een overeenkomst tussen Gebruikers en Aanbieders en de uitvoering daarvan.

3. PMO heeft nimmer verantwoordelijkheid over en/of invloed op de levering van de aangeboden Aanbieders-diensten door Aanbieders. Alle weergegeven informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. PMO is nimmer aansprakelijk indien de diensten van de Aanbieder niet voldoet aan de verwachtingen van een Gebruiker.

Artikel 7 - Totstandkoming overeenkomst

1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Gebruiker de overeenkomst definitief maakt door te klikken op de knop 'Nu kopen' tijdens het plaatsingsproces van een dienst van Aanbieder via de Website van PMO en de aankoop voldoet. Op de overeenkomst tussen Aanbieder en Gebruiker zijn te allen tijde de algemene voorwaarden van Aanbieder van toepassing.

2. PMO zal de overeenkomst met de Aanbieder elektronisch aan Gebruiker bevestigen op het door de Gebruiker doorgegeven e-mailadres. Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan een (al dan niet automatisch verzonden) ontvangstbevestiging.

3. De overeenkomst kan alleen door de Aanbieder uitgevoerd worden indien Gebruiker zijn/haar contact- en naw-gegevens volledig en juist heeft opgegeven bij het plannen van de Dienst. Gebruiker is verplicht om onjuistheden in de vermelde betaalgegevens direct aan PMO of de Aanbieder te melden.

4. Aanbieder is gerechtigd om, onder opgave van redenen, een bestelling te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden te verbinden aan het sluiten van de overeenkomst.

5.PMO is nimmer onderdeel van de overeenkomst die wordt gesloten tussen Gebruiker en Aanbieder, ook niet indien er slechts een Voucher wordt verstrekt via de Website van PMO. PMO is dus nimmer gehouden en kan niet worden verplicht de door Aanbieder aangeboden producten of diensten te leveren.

Artikel 8 - Annulering en/of herroeping van de overeenkomst

1. Gebruiker heeft het recht om binnen de wettelijke termijn van 14 dagen haar herroepingsrecht te doen gelden. De termijn van het herroepingsrecht vangt aan op het moment dat Gebruiker de Voucher heeft ontvangen.

2. Indien Gebruiker een dienst heeft afgenomen bij de Aanbieder kan Gebruiker slechts een beroep doen op het herroepingsrecht binnen de wettelijke termijn indien Aanbieder niet reeds aanvang heeft gemaakt aan de dienstverlening.

3. Indien het herroepingsrecht wegens een andere reden is uitgesloten door de Aanbieder zal dit uitdrukkelijk in het Aanbod worden vermeld.

4. De Aanbieder heeft het recht om de dienst te annuleren indien Gebruiker zijn of haar gegevens niet volledig en/of juist heeft ingevuld.

5. PMO heeft het recht om namens de Aanbieder een dienst te weigeren c.q. overeenkomst te annuleren indien PMO het vermoeden heeft dat er sprake is van misbruik door het account van Gebruiker/authenticiteit van de dienst. In geval van misbruik zal PMO tevens aangifte doen bij de politie.

6. Reeds betaalde gelden zullen door PMO zo spoedig mogelijk terugbetaald worden op dezelfde rekening als de rekening waarmee Gebruiker de dienst heeft betaald.

Artikel 9 - Betaling

1. Op het moment dat de aankoop definitief is gemaakt door Gebruiker, is Gebruiker verplicht om de Aanbieder te betalen voor de Voucher c.q. aanbieding. Gebruiker kan de Voucher via de Website betalen.

2. Gebruiker dient tevens de transactiekosten van de payment provider te voldoen.

3. Terugboekingen zijn in beginsel slechts mogelijk indien Gebruiker gebruik maakt van het herroepingsrecht.

4. PMO is namens de Aanbieder geautoriseerd om namens de Aanbieder de (online) betaling van Gebruiker in ontvangst te nemen.

Artikel 10 - Voucher

1. De Voucher kan verzilverd worden op de wijze zoals door Aanbieder aangegeven.

2. Gebruiker kan gebruik maken van de Voucher bij een van de aangesloten priklocaties die zijn gestuurd aan Gebruiker en/of te vinden zijn via de Website.

3. Gebruiker dient de Voucher bij de Aanbieder in te leveren. Gebruiker kan de Voucher uitgeprint aan Partner laten zien. Partner heeft het recht om zijn/haar dienst en/of goed niet te verlenen of onder zich te houden indien de Voucher niet leesbaar is, de Voucher niet overeenkomt met de controlelijst of de Voucher niet getoond kan worden. De uiteindelijke beoordeling over de geldigheid ligt bij PMO.

4. Vouchers hebben een beperkte geldigheidsduur. Indien de voucher niet binnen de geldigheidsduur wordt gebruikt heeft Gebruiker geen recht op restitutie. Indien geen termijn op de Voucher staat vermeld, is de Voucher maximaal twaalf maanden na verzending van de Voucher inwisselbaar.

5. Aanbieder kan, tenzij anders overeengekomen, de volgende beperkingen stellen aan het gebruik van de Voucher:

 • De Voucher kan slechts één keer gebruikt worden;
 • Het tegoed dient in één keer gebruikt te worden;
 • Er worden geen bedragen op de Voucher gerestitueerd.

  6. De Voucher geeft Gebruiker nimmer het recht om de levering diensten en /of producten door Aanbieder op een bepaald tijdstip te eisen.

  7. Vouchers mogen niet doorverkocht worden of op enigerlei wijze voor commerciële doeleinden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Aanbieder. Bij overtreding van deze voorwaarde is Aanbieder gerechtigd de Voucher ongeldig te maken en Gebruiker een boete op te leggen van € 1.000 per overtreding. Elk(e) Voucher kan slechts één keer worden gebruikt.

  8. De Voucher is niet onverdraagbaar.

  Artikel 11 - Plaatsing review

  1. Op google reviews is het mogelijk om een review te plaatsen. Door het plaatsen van review op de website garandeert u dat u de eigenaar bent van alle gegevens die u publiceert, dan wel gemachtigd/bevoegd bent om dergelijke informatie te publiceren/ openbare op de website. U staat er voor in dat alle informatie en/of gegevens die u via de website publiceert, geen inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, noch een schending van de toepasselijke wet/ en regelgeving. Tevens garandeert u de review naar waarheid te hebben ingevuld.

  2. Voorts is het verboden om een review te publiceren via de website die in strijd is met de Nederlandse wet-en regelgeving, waaronder in elk geval verstaan: gegevens zonder toestemming van de auteursrechthebbende, smadelijke informatie, of informatie die beledigt, intimideert, lasterlijk is, discrimineert, bedreigt, racistisch is van aard, gewelddadig, haatzaaiend is, aanstootgevend, obsceen, en informatie die kinder-of anderszins strafbare pornografie bevat. Ook informatie die de privacy van derden schendt (tevens stalking), alsook torrents, virussen, spam, backlinks en hyperlinks (die naar dergelijke informatie verwijst op websites van derden), leningen, loterijen en/of gokken (gambling), drugs alsmede alle andersoortige schadelijke en/of illegale inhoud die het internet-of e-mailverkeer van derden schade kan toebrengen.

  3. In geval van schending van hetgeen in dit artikel aangegeven is PMO bevoegd om de review te verwijderen.

  Artikel 12 - Beperking van Aansprakelijkheid

  1. PMO is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen niet kan nakomen, noch kan zij gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

  Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van PMO, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen, (x) werkstakingen in het bedrijf van PMO en (xi) overige situaties die naar het oordeel van PMO buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.

  2. Indien en voor zover enige wettelijke bepaling zich hiertegen niet verzet, sluit PMO alle aansprakelijkheid uit voor schade geleden door Gebruiker op grond van (i) het gebruik van de Diensten van PMO, (ii) afname van de diensten van Aanbieders via de Website, (iii) het niet of niet volledig of veilig beschikbaar zijn van de Website, (iv) veranderingen in, aan of op de Website of Diensten van PMO en (v) eventuele onjuiste en/of onvolledige informatie op de Website

  3. PMO sluit alle gevolgschade uit. Hieronder wordt tevens verstaan alle indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.

  4. Indien en voor zover PMO aansprakelijk blijkt te zijn, is haar aansprakelijkheid beperkt tot een maximaal bedrag van 250 euro.

  5. Alle aanspraken van Gebruiker wegens tekortschieten aan de zijde van PMO vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij PMO binnen een jaar nadat Gebruiker bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van PMO.

  6. PMO is niet verantwoordelijk voor de uitvoering van de dienstverlening aan Gebruiker door Partner. Partner is te allen tijde het aanspreekpunt voor de uitvoering van de dienstverlening aan Gebruiker.

  Artikel 13 - Vrijwaring

  Gebruiker vrijwaart PMO voor aanspraken van derden ten aanzien van de door hen geleden schade op grond van (i) het gebruik van de diensten van de Aanbieder, aangeschaft via de Website, (ii) het gebruik van de Diensten van PMO, (iii) de onrechtmatige inhoud van het Aanbod en/of de geleverde diensten door de Aanbieder en (iv) het sluiten van een overeenkomst met de Aanbieder op grond van een Aanbod.

  Artikel 14 - Klachten

  1. Indien een Gebruiker niet tevreden is over de Diensten van PMO, is Gebruiker verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via de Website met als onderwerp “Klacht”.

  2. De klacht moet door Gebruiker voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil PMO de klacht in behandeling kunnen nemen.

  3. PMO zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.

  4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

  Artikel 15 - Wijzigingen gebruiksvoorwaarden

  Het staat PMO vrij om (delen van de) Website aan te passen, alsmede de inhoud van haar Diensten en deze algemene voorwaarden. De gewijzigde voorwaarden worden gepubliceerd op de Website met de laatste bijgewerkte datum. De Gebruiker zal ook 30 dagen voorafgaand aan de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden een e-mail ontvangen met de betreffende wijzigingen. Indien Gebruiker het niet eens is met de inhoud van de wijzigingen kan Gebruiker de overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

  Gebruiker zal een nadere e-mail ontvangen over de wijze waarop de overeenkomst beëindigd kan worden. Indien Gebruiker niet tijdig, althans niet vóór de datum waarop de wijzigingen in werking treden verwerpt of op andere wijze bezwaar indient, of de overeenkomst beëindigd gaat Gebruiker akkoord met de gewijzigde voorwaarden. Ook indien Gebruiker vanaf de datum van inwerkingtreding van de wijzigingen de Website gebruikt, wordt Gebruiker geacht de gewijzigde voorwaarden geaccepteerd te hebben.

  Artikel 16 - Toepasselijk recht

  1. Op de rechtsverhouding tussen PMO en Gebruiker, en PMO en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

  2. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen PMO en Gebruiker, of door het gebruik van de Website door Gebruiker worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Noord Holland, locatie Haarlem tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

  Heemskerk, 23 oktober 2023