Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1 Opdracht: De opdracht tot de medische keuring wordt bij uitsluiting geacht te zijn verstrekt aan en wordt aanvaard door PMO Nederland B.V.

Art. 2 Overige zaken: De door PMO Nederland B.V. verrichte werkzaamheden zullen in overeenstemming met de offerte en samenwerkingsovereenkomst gedeclareerd worden en worden vermeerderd met 21 % BTW,5 % administratiekosten, kosten van derden en andere rechtstreeks aan PMO Nederland B.V. in rekening gebrachte kosten. De tarieven worden jaarlijks geïndexeerd.

Art. 3 Betaling/opschorting: Betaling van de facturen dient binnen 1 maand na factuurdatum te geschieden. Indien declaraties niet tijdig of niet geheel worden voldaan, zijn de wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten ad 15% over de hoofdsom verschuldigd. Tevens is PMO Nederland B.V. gerechtigd om de werkzaamheden op te schorten, waarvan de gevolgen geheel voor rekening en risico van opdrachtgever zijn.

Art. 4 Aansprakelijkheid: De aansprakelijkheid van Arbeidsdesk B.V. waaronder begrepen PMO Nederland B.V. en personen die in loondienst of in opdracht van PMO Nederland B.V. werkzaam zijn, jegens opdrachtgever is beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Arbeidsdesk/PMO Nederland B.V. Indien krachtens genoemde verzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat ter zake van de desbetreffende opdracht aan honorarium (excl. BTW) aan opdrachtgever in rekening gebracht is of kan worden.

Art. 5 Privacy: Persoonsgegevens zullen strikt vertrouwelijk behandeld worden. Arbeidsdesk B.V. conformeert zich aan de in Nederland geldende wet- en regelgeving. Deze regels zijn vastgelegd in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze Gedragscode is een uitwerking van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), speciaal voor de financiële sector. Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ziet erop toe dat deze wet wordt nageleefd.

Art. 6 Archivering: PMO Nederland B.V. houdt (digitaal) medisch archief conform de daarvoor geldende wettelijke richtlijnen.

Art. 7 Klachten: In geval de opdrachtgever zich niet kan verenigen met de dienstverlening dan wel hetgeen ter zake in rekening gebracht is, kunnen partijen zich ter zake wenden tot de directie.