Friesland

Onderstaand treft u alle prikpunten aan in de provincie Friesland. Wilt u een afspraak maken voor een bloedonderzoek? Neemt u dan contact met ons op. Wij zullen een afspraak voor u maken met een van onze artsen.

Prikpunten:

Akkrum

Ameland

Anjum

Appelscha

Augustinusga

Bakhuizen

Balk

Ballum

Berltsum (Berlikum)

Bolsward

Broeksterwâld (Broeksterwoude)

Buitenpost

Burgum (Bergum)

Damwâld (Damwoude)

De Blesse

De Knipe

De Westereen (Zwaagwesteinde)

Dokkum

Drachten

Dronryp

Echtenerbrug

Feanwâlden (Veenwouden)

Ferwert (Ferwerd)

Franeker

Gorredijk

Grou (Grouw)

Harlingen

Heeg

Heerenveen

Hindeloopen

Holwerd

Hurdegaryp (Hardegarijp)

IJlst

Joure

Jubbega

Kollum

Kollumerzwaag

Koudum

Langezwaag

Langweer

Leeuwarden

Lemmer

Lippenhuizen

Makkum

Menaam (Menaldum)

Metslawier

Minnertsga

Nes

Nieuwehorne

Noardburgum (Noordbergum)

Noordwolde

Oentsjerk (Oenkerk)

Oldeberkoop

Oosternijkerk

Oosterwolde

Oudemirdum

Scharnegoutum

Sexbierum

Sneek

St.-Annaparochie

Sint Nicolaasga

Stavoren

Stiens

Surhuisterveen

Ternaard

Terschelling

Tijnje

Tjalleberd

Twijzelerheide

Tzum

Tzummarum

Warga

Warns

West Terschelling

Winsum

Witmarsum

Wolvega

Wommels

Workum

Woudsend